Zapisz się

Formularz daje Państwu możliwość zapisania się na kurs w wybranym przez Państwa terminie i miejscu. Po przesłaniu formularza do Działu Szkoleń w ciągu 2 dni roboczych otrzymają Państwo na maila potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Koszt kursu dla jednej osoby:  3 200 zł brutto /kwota zwolniona z VAT/

  (*) - pola obowiązkowe przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko(*)

  Data urodzenia

  Ulica(*)

  Miasto(*)

  Kod pocztowy(*)

  E-mail (*)

  Telefon(*)

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA KURS

  Nazwa firmy / Instytucji

  Ulica

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP Firmy

  Miejsce i data kursu    
  Warszawa (27 września 2024 r.)

  Treść

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji

  Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na kurs. Płatności za kurs należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

  Płatności należy dokonać na konto: Credit Agricole NR RACHUNKU 82 1940 1076 3030 3056 0000 0000 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę.

  Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma na maila zaproszenie z wszystkimi szczegółami realizacji kursu.

  Rezygnacji z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem lub faxem).

  W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem kursu uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt kursu ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia lub trwania kursu.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet kursu w innym terminie lub innego kursu wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli.

  Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie kursu w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.

  W przypadku odwołania kursu przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

  Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie
  3 200 zł brutto /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
  2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
   • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
   • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
   • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
   • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
   • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
   • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
   • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
   • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
   • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
  5. Przysługują Ci następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
   • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
   • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
   • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
  6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.