Cel kursu

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską.

Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Adresaci

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

Zapraszamy :

  • dyrektorów przedsiębiorstw
  • prezesów i członków zarządu firm i instytucji
  • pracowników administracji państwowej
  • właścicieli firm prywatnych
  • osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach
  • Osoby zamierzające zdobyć zawód Doradcy restrukturyzacyjnego