Procedura

Kto może zostać Doradcą restrukturyzacyjnym?

Licencja Doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, doradcy restrukturyzacyjnego. Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym- działalność gospodarcza) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

 

Jak można zostać Doradcą restrukturyzacyjnym?

Aby uzyskać licencję, oprócz odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia, należy przede wszystkim zdać egzamin państwowy, który przeprowadzany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Egzamin jest pisemny, składa się z dwóch części:

 • część pierwsza, to test jednokrotnego wyboru, zawierający 100 pytań gdzie każde zawiera po 3 propozycje odpowiedzi (A, B, C). Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt, co maksymalnie daje 100 punktów. Za pozytywny wynik części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 min.

Po godzinnej przerwie odbywa się:

 • część druga, to zadanie problemowe. Wykonanie zadania ocenia się w skali od 0 do 30 punktów. Za pozytywny wynik za wykonanie zadania problemowego uznaje się uzyskanie co najmniej 20 punktów. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 min.

Ministerstwo na każdy rok kalendarzowy ogłasza terminy egzaminu.

Minister Sprawiedliwości ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2024 roku.

 • Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się
  w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu oraz do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r.

 • Drugi egzamin odbędzie się w dniu 23 września 2024 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia
  wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu oraz do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej upływa w dniu 9 sierpnia 2024 r.

 • Trzeci egzamin odbędzie się w dniu 2 grudnia 2024 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia
  wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu oraz do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej upływa w dniu 18 października 2024 r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33

We wniosku należy wskazać termin egzaminu, którego dotyczy wniosek oraz podać dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu powyższego dokumentu, należy dołączyć także kopię stosownego aktu stanu cywilnego,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna dotycząca egzaminu wyznaczonego na dzień 20 maja br. wynosi 3181,50 zł zł, natomiast w odniesieniu do pozostałych dwóch egzaminów wynosi 3225,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem „Opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego”.

W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.

 

Licencję Doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

Opłata za złożenie wniosku o wydanie licencji wynosi 200,00 PLN.