Program

Program kursu Doradca Restrukturyzacyjny obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne niezbędne do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w Ministerstwie Sprawiedliwości..

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu: prawa, finansów, zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Program kursu obejmuje 70 godzin zajęć odbywających się podczas 7 dni.
Zajęcia realizowane są w postaci 3 spotkań (3 + 2 + 2 dni) w dni robocze lub weekendy.

 

Zakres tematyczny


 1. Ogólne zagadnienia kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ogólne zagadnienia kodeksu cywilnego.
 3. Pojęcie dłużnika i wierzyciela.
 4. K.r.i.o. – ogólne zagadnienia (ustroje małżeńskie i skutki dla listy wierzytelności, zobowiązań masy, obowiązki alimentacyjne).
 5. K.p.a. – ogólne zagadnienia: koncesje, zezwolenia, procedura występowania o indywidualną interpretację do organu podatkowego.
 6. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do rejestru KRS, wpis do rejestru ewidencji gospodarczej.
 7. Ograniczenia z art. 18 k.s.h. w pełnieniu funkcji w spółkach prawa handlowego
 8. Depozyt sądowy. Postępowanie depozytowe.
 9. Tajemnica bankowa.
 10. KRS, FGŚP. Archiwizacja.

 1. Postępowania insolwencyjne – wprowadzenie. Rodzaje. Różnice. Cele. Postępowania szczególne.
 2. Zasady postępowań insolwencyjnych.
 3. Przesłanki – niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością, przesłanki negatywne.
 4. Pozasądowe organy postępowania. Tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca wykonania układu; syndyk – wprowadzenie.
 5. Zbieg postępowań. Kolizja wniosków.
 6. Przebieg (tok) postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 7. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.
 8. Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Pomoc publiczna – wzmianka.
 9. Wierzyciele w postępowaniach insolwencyjnych: zgromadzenie wierzycieli, rada wierzycieli
 10. Właściwość sądu. Sąd, sędzia-komisarz w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 11. Układ – zatwierdzenie, skutki, zmiana, uchylenie, wygaśnięcie, układ częściowy.

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
 2. Przygotowana likwidacja.
 3. Uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości
 4. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym.
 5. Syndyk, zastępca syndyka. Czynności syndyka w związku z ogłoszeniem upadłości.
 6. Zadania i obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym.
 7. Dopuszczalność zawarcia ugody, uznania powództwa przez syndyka
 8. Przebieg postępowania upadłościowego – wprowadzenie.
 9. Zgłaszanie wierzytelności i wymogi formalne zgłoszenia.
 10. Ustalenie listy wierzytelności. Zaskarżenie, zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności,
 11. Likwidacja masy upadłości. Podział funduszy masy upadłości
 12. Układ w upadłości.
 13. Zakończenie u umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki.
 14. Postępowania odrębne. Upadłość deweloperska

 1. Środki zaskarżenia w postępowaniach insolwencyjnych.
 2. Koszty w postępowaniach insolwencyjnych.
 3. Wynagrodzenie syndyka.
 4. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wzmianka).
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna syndyka.
 6. Wpływ postępowań insolwencyjnych na postępowania sądowe.
 7. Wpływ postępowań insolwencyjnych na stosunki prawne
 8. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.

 1. Upadłość konsumencka
 2. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu działalności gospodarczej.
 3. Postępowanie międzynarodowe.
 4. Przepisy karne w postępowaniach insolwencyjnych.
 5. Repetytorium – podsumowanie zagadnień z zakresu postępowań insolwencyjnych.

 1. Definicja nieruchomości, rodzaje, kryteria wydzielania
 2. Szczególne regulacje w obrocie nieruchomościami: Nabycie i utrata własności
 3. Znaczenie wpisu do ksiąg wieczystych
 4. Ujęcie nieruchomości w spisie inwentarza – wzór z komentarzem
 5. Umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości
 6. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym
 7. Ujęcie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w planie podziału
 8. Praktyczne uwagi do przykładowego planu podziału sumy uzyskanej z rzeczy obciążonej
 9. Zakres możliwej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
 10. Księgi wieczyste definicje, szczegółowe regulacje, zakres stosowania
 11. Działy ksiąg wieczystych, rodzaje i zakres hipoteki, wygaśnięcie hipoteki
 12. Podstawy Ekonomii

 13. Ekonomia. Makroekonomia, kluczowe zagadnienia, klasyfikacja zobowiązań podatkowych.
 14. Bilans handlowy, budżet dług publiczny i deficyt, automatyczne stabiizatory.
 15. Pieniądz, jego funkcje i rodzaje, podaż pieniądza.
 16. Współczesny system bankowy, bank centralny, stopy, kluczowe pojęcia.
 17. Płynność a wypłacalność.
 18. Mikroekonomia. Rynek – definicja, rodzaje rynków, pojęcie podaży, popytu i równowagi rynkowej.
 19. Modele i struktury rynkowe
  • Konkurencja doskonała
  • Konkurencja monopolistyczna, oligopol oraz monopol
 20. Podstawy księgowości i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 21. Księgowość a rachunkowość zarządcza
 22. Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury)
 23. Struktura bilansu i zasady bilansowe
 24. Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe
 25. Pojęcie kosztu, definicje i kategorie.
 26. Warianty rachunku wyników, przykłady.
 27. Magazyny i zasady wyceny rozchodów.
 28. Koszty według kryteriów zarządczych – przykłady i cele.
 29. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 30. Analiza wskaźnikowa. Interpretacja sprawozdań finansowych – przykłady.
 31. Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników.
 32. Pojęcie progu rentowności, segmenty działalności, marża w ocenie perspektyw reorganizacji działalności przedsiębiorstwa.
 33. Mapowanie procesów na przykładzie mapy procesu w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 34. Ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 35. Ekonomiczna ocena zdolności restrukturyzacyjnej i przesłanki bankructwa
  • Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych,
  • Identyfikowanie ryzyk i zagrożeń upadłością przedsiębiorstwa,
  • Metody i modele oceny i monitoringu, w tym: model Du Ponta, 5 sił Portera, przepływy pieniężne
 36. Opinia o możliwości wykonania układu
 37. Umiejętności mediacji i perswazji w zebraniu głosów
 38. Środki zabezpieczające masę układową
 39. Plan restrukturyzacyjny
 40. Wzory dokumentów restrukturyzacyjnych na przykładzie przyspieszonego postępowania układowego

 1. Przedmiot regulacji KSH
 2. Rodzaje spółek prawa handlowego
 3. Omówienie podziału spółek prawa handlowego na spółki osobowe i kapitałowe
 4. Spółka cywilna jako umowa prawa cywilnego
 5. Podstawa działania spółek handlowych
 6. Osobowość prawna spółek
 7. Odpowiedzialność za spółkę w organizacji
 8. Spółka jawna – charakterystyka
 9. Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej
 10. Umowa spółki jawnej
 11. Stosunek spółki jawnej do osób trzecich
 12. Stosunki wewnętrzne wspólników spółki jawnej
 13. Rozwiązanie spółki jawnej i jej likwidacja
 14. Spółka partnerska i jej charakterystyka
 15. Umowa spółki partnerskiej
 16. Stosunek spółki partnerskiej do osób trzecich
 17. Spółka komandytowa – charakterystyka
 18. Umowa spółki komandytowej
 19. Stosunek spółki komandytowej do osób trzecich
 20. Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej
 21. Spółka komandytowo-akcyjna- charakterystyka
 22. Statut spółki komandytowo-akcyjnej
 23. Spółki kapitałowe
 24. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka
 25. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 26. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 27. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 28. Struktura wewnętrzna spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 29. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 30. Odpowiedzialność członków Zarządu
 31. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 32. Spółka akcyjna
 33. Stosunki wewnętrzne w spółce akcyjnej
 34. Organy spółki akcyjnej
 35. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej
 36. Porównanie spółek prawa handlowego
 37. Przekształcenie spółek
 38. Rodzaje papierów wartościowych

Na zakończenie kursu omawiane są zadania testowe oraz problemowe, które Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło po ostatnio przeprowadzonym egzaminie.