Program

Program kursu Doradca Restrukturyzacyjny obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne niezbędne do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w Ministerstwie Sprawiedliwości..

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu: prawa, finansów, zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Program kursu obejmuje 70 godzin zajęć odbywających się podczas 7 dni.
Zajęcia realizowane są w postaci 3 spotkań (3 + 2 + 2 dni) w dni robocze lub weekendy.

 

Zakres tematyczny


 1. Postępowania insolwencyjne. Rodzaje. Różnice. Cele.
 2. Przesłanki – niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością, przesłanki negatywne.
 3. Pojęcie dłużnika i wierzyciela.
 4. Nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wzmianka).
 5. Przebieg (tok) postępowań restrukturyzacyjnych.
 6. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.
 7. Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Pomoc publiczna.
 8. Zgromadzenie wierzycieli.
 9. Układ – zatwierdzenie, skutki, zmiana, uchylenie, wygaśnięcie, układ częściowy.
 10. Rada wierzycieli, postępowania szczególne, postępowanie międzynarodowe, przepisy karne. Wzmianka.
 11. Podstawy ogłoszenia upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
 12. Uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości
 13. Syndyk, zastępca Syndyka. Czynności syndyka w związku z ogłoszeniem upadłości.
 14. Zgłaszanie wierzytelności i ustalenie listy wierzytelności. Zaskarżenie, zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności,
 15. Układ w upadłości.
 16. Likwidacja masy upadłości. Podział funduszy masy upadłości
 17. Zakończenie u umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki.
 18. Postępowanie w sprawach orzekania zakresu działalności gospodarczej – zarys.
 19. Przepisy karne.
 20. Właściwość sądu, Zbieg postępowań. Kolizja wniosków. Sąd, sędzia-komisarz w postępowaniach insolwencyjnych.
 21. Zasady postępowania. Środki zaskarżenia w postępowaniach insolwencyjnych.
 22. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniach insolwencyjnych.
 23. Koszty w postępowaniach insolwencyjnych.
 24. Wpływ postępowań insolwencyjnych na postępowania sądowe.

 1. Wpływ postępowań insolwencyjnych na stosunki prawne
 2. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
 3. Pomoc publiczna
 4. Ogólne zagadnienia kodeksu postępowania cywilnego. Dopuszczalność zawarcia ugody, uznania powództwa przez syndyka
 5. K.r.i.o. – ogólne zagadnienia (ustroje małżeńskie i skutki dla listy wierzytelności, zobowiązań masy, obowiązki alimentacyjne).
 6. Postępowania odrębne. Upadłość deweloperska
 7. Upadłość konsumencka
 8. Ogólne zagadnienia kodeksu cywilnego.
 9. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do rejestru KRS, wpis do rejestru ewidencji gospodarczej.
 10. Tajemnica bankowa a uprawnienia syndyka, TNS, zarządcy
 11. Ograniczenia z art. 18 k.s.h. w pełnieniu funkcji w spółkach prawa handlowego
 12. K.p.a. – ogólne zagadnienia: koncesje, zezwolenia, procedura występowania o indywidualną interpretację do organu podatkowego.
 13. Obowiązki syndyka i zarządcy wobec KRS, FGŚP. Archiwizacja.

 1. Definicja nieruchomości, rodzaje, kryteria wydzielania
 2. Szczególne regulacje w obrocie nieruchomościami: Nabycie i utrata własności
 3. Znaczenie wpisu do ksiąg wieczystych
 4. Ujęcie nieruchomości w spisie inwentarza – wzór z komentarzem
 5. Umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości
 6. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym
 7. Ujęcie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w planie podziału
 8. Praktyczne uwagi do przykładowego planu podziału sumy uzyskanej z rzeczy obciążonej
 9. Zakres możliwej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
 10. Księgi wieczyste definicje, szczegółowe regulacje, zakres stosowania
 11. Działy ksiąg wieczystych, rodzaje i zakres hipoteki, wygaśnięcie hipoteki
 12. Podstawy Ekonomii

 13. Ekonomia. Makroekonomia, kluczowe zagadnienia, klasyfikacja zobowiązań podatkowych.
 14. Bilans handlowy, budżet dług publiczny i deficyt, automatyczne stabiizatory.
 15. Pieniądz, jego funkcje i rodzaje, podaż pieniądza.
 16. Współczesny system bankowy, bank centralny, stopy, kluczowe pojęcia.
 17. Płynność a wypłacalność.
 18. Mikroekonomia. Rynek – definicja, rodzaje rynków, pojęcie podaży, popytu i równowagi rynkowej.
 19. Modele i struktury rynkowe
  • Konkurencja doskonała
  • Konkurencja monopolistyczna, oligopol oraz monopol
 20. Podstawy księgowości i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 21. Księgowość a rachunkowość zarządcza
 22. Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury)
 23. Struktura bilansu i zasady bilansowe
 24. Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe
 25. Pojęcie kosztu, definicje i kategorie.
 26. Warianty rachunku wyników, przykłady.
 27. Magazyny i zasady wyceny rozchodów.
 28. Koszty według kryteriów zarządczych – przykłady i cele.
 29. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 30. Analiza wskaźnikowa. Interpretacja sprawozdań finansowych – przykłady.
 31. Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników.
 32. Pojęcie progu rentowności, segmenty działalności, marża w ocenie perspektyw reorganizacji działalności przedsiębiorstwa.
 33. Mapowanie procesów na przykładzie mapy procesu w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 34. Ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 35. Ekonomiczna ocena zdolności restrukturyzacyjnej i przesłanki bankructwa
  • Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych,
  • Identyfikowanie ryzyk i zagrożeń upadłością przedsiębiorstwa,
  • Metody i modele oceny i monitoringu, w tym: model Du Ponta, 5 sił Portera, przepływy pieniężne
 36. Opinia o możliwości wykonania układu
 37. Umiejętności mediacji i perswazji w zebraniu głosów
 38. Środki zabezpieczające masę układową
 39. Plan restrukturyzacyjny
 40. Wzory dokumentów restrukturyzacyjnych na przykładzie przyspieszonego postępowania układowego
 41. Przedmiot regulacji KSH
 42. Rodzaje spółek prawa handlowego
 43. Omówienie podziału spółek prawa handlowego na spółki osobowe i kapitałowe
 44. Spółka cywilna jako umowa prawa cywilnego
 45. Podstawa działania spółek handlowych
 46. Osobowość prawna spółek
 47. Odpowiedzialność za spółkę w organizacji
 48. Spółka jawna – charakterystyka
 49. Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej
 50. Umowa spółki jawnej
 51. Stosunek spółki jawnej do osób trzecich
 52. Stosunki wewnętrzne wspólników spółki jawnej
 53. Rozwiązanie spółki jawnej i jej likwidacja
 54. Spółka partnerska i jej charakterystyka
 55. Umowa spółki partnerskiej
 56. Stosunek spółki partnerskiej do osób trzecich
 57. Spółka komandytowa – charakterystyka
 58. Umowa spółki komandytowej
 59. Stosunek spółki komandytowej do osób trzecich
 60. Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej
 61. Spółka komandytowo-akcyjna- charakterystyka
 62. Statut spółki komandytowo-akcyjnej
 63. Spółki kapitałowe
 64. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka
 65. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 66. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 67. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 68. Struktura wewnętrzna spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 69. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 70. Odpowiedzialność członków Zarządu
 71. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 72. Spółka akcyjna
 73. Stosunki wewnętrzne w spółce akcyjnej
 74. Organy spółki akcyjnej
 75. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej
 76. Porównanie spółek prawa handlowego
 77. Przekształcenie spółek
 78. Rodzaje papierów wartościowych

Na zakończenie kursu omawiane są zadania testowe oraz problemowe, które Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło po ostatnio przeprowadzonym egzaminie.