Program

Program kursu Doradca Restrukturyzacyjny obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne niezbędne do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w Ministerstwie Sprawiedliwości..

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu: prawa, finansów, zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Program kursu obejmuje 70 godzin zajęć odbywających się podczas 7 dni.
Zajęcia realizowane są w postaci 3 spotkań (3 + 2 + 2 dni) w dni robocze lub weekendy.

 

Zakres tematyczny


 1. Postępowania insolwencyjne. Rodzaje. Różnice. Cele.
 2. Przesłanki – niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością, przesłanki negatywne.
 3. Pojęcie dłużnika i wierzyciela.
 4. Nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wzmianka).
 5. Przebieg (tok) postępowań restrukturyzacyjnych.
 6. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.
 7. Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Pomoc publiczna.
 8. Zgromadzenie wierzycieli.
 9. Układ – zatwierdzenie, skutki, zmiana, uchylenie, wygaśnięcie, układ częściowy.
 10. Rada wierzycieli, postępowania szczególne, postępowanie międzynarodowe, przepisy karne. Wzmianka.
 11. Podstawy ogłoszenia upadłości – w zakresie nieobjętym wykładem dotyczącym prawa restrukturyzacyjnego – tj. z uwzględnieniem przesłanek negatywnych.
 12. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
 13. Uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości – zarys.
 14. Uczestnicy postępowania – upadły, wierzyciele, zgromadzenie wierzycieli, rada wierzycieli.
 15. Syndyk, zastępca Syndyka.
 16. Czynności syndyka w związku z ogłoszeniem upadłości.
 17. Zgłaszanie wierzytelności i ustalenie listy wierzytelności.
 18. Zaskarżenie listy wierzytelności, zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności,
 19. Układ w upadłości.
 20. Likwidacja masy upadłości.
 21. Podział funduszy masy upadłości – kolejność zaspakajania wierzycieli, ustalenie i wykonanie planu podziału.
 22. Zakończenie u umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki.
 23. Postępowanie w sprawach orzekania zakresu działalności gospodarczej – zarys.
 24. Odrębne postępowania upadłościowe – zarys.
 25. Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
 26. Przepisy karne.
 27. Właściwość sądu, kolizja wniosków.
 28. Sąd, sędzia-komisarz w postępowaniach insolwencyjnych.
 29. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniach insolwencyjnych (w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego oraz w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego).
 30. Pojęcie kosztów postępowania insolwencyjnego, rodzaje kosztów (opłaty i wydatki w poszczególnych postępowaniach), zaliczki na koszty, brak środków na koszty postępowania.
 31. Zażalenie w postępowaniach insolwencyjnych, dopuszczalność, legitymacja do wniesienia zażalenia, postępowanie zażaleniowe.
 32. Orzeczenia w postępowaniach insolwencyjnych, zarządzenia.
 33. Posiedzenia sądu, doręczenia, obwieszczenia.
 34. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c.
 35. Skutki ogłoszenia upadłości dłużnika:
  • co do osoby upadłego,
  • co do majątku upadłego,
  • co do zobowiązań upadłego,
  • co do spadków nabytych przez upadłego,
 36. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego.
 37. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
 38. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe, administracyjne, sąd polubowny.
 39. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika:
  • co do osoby upadłego,
  • co do majątku upadłego,
  • co do zobowiązań upadłego,
  • co do spadków nabytych przez upadłego,
 40. Wpływ otwarcia postępowania insolwencyjnego na stosunki majątkowe małżeńskie dłużnika.
 41. Wpływ otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne i przed sądami polubownymi.
 42. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne i przed sądami polubownymi.
 43. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika.

 1. Omówienie ogólnych pojęć z kodeksu cywilnego: osoba fizyczna, osoba prawa, inne jednostki organizacyjne.
 2. Forma czynności prawnych.
 3. Wady oświadczenia woli według kodeksu cywilnego.
 4. Własność i inne prawa rzeczowe (wybrane zagadnienia).
 5. Zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw rejestrowy).
 6. Terminy, przedawnienia, uznanie długu (właściwe i niewłaściwe), potrącenie.
 7. Ogólne pojęcia w kodeksie postępowania cywilnego w powiązaniu z postępowaniami insolwencyjnymi, w tym:
  • zdolność do czynności prawnych,
  • zdolność sądowa,
  • legitymacja procesowa,
  • pisma procesowe (rodzaje, wymagania formalne, skutki nieusunięcia braków),
  • orzeczenia i zarządzenia,
  • środki zaskarżenia;
 8. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do rejestru KRS, wpis do rejestru ewidencji gospodarczej.
 9. Rodzaje spółek:
  • spółki osobowe (spółka cywilne, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjne,
  • spółki kapitałowe (pojęcie aportu);
 10. Reprezentacja spółek według przepisów k.c. i k.s.h.
 11. Omówienie k.s.h. z punktu widzenia ważności czynności prawnych spółek.
 12. Likiwdacja spółek według k.s.h.
 13. Relacja pomiędzy spółkami (spółka powiązana, dominująca).
 14. Ograniczenia z art. 18 k.s.h.
 15. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: ustroje małżeńskie i skutki dla listy wierzytelności, zobowiązań masy, obowiązki alimentacyjne.
 16. Bezskuteczność czynności prawnych.
 17. Obowiązki syndyka i zarządcy wobec KRS.
 18. Obowiązki syndyka wobec Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych.
 19. Obowiązki archiwizacyjne.
 20. Podatek VAT – ulga za złe długi.
 21. Kodeks postępowaniu administracyjnego – procedura występowania o indywidualną interpretację do organu podatkowego, koncesje, zezwolenia z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i skutkach upadłości w tym zakresie.

 1. Obrót nieruchomościami
  • Definicja nieruchomości, rodzaje, kryteria wydzielania
  • Szczególne regulacje w obrocie nieruchomościami
  • Znaczenie wpisu w księdze wieczystej w postępowaniu upadłościowym
  • Ujęcie nieruchomości w spisie inwentarza – wzór z komentarzem
  • Umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości
  • Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym
  • Ujęcie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w planie podziału
  • Zakres możliwej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
 2. Ustrój ksiąg wieczystych
  • Definicje, szczegółowe regulacje, zakres stosowania
  • Działy ksiąg wieczystych
  • Rodzaje i zakres hipoteki
  • Wygaśnięcie hipoteki
 3. Podstawy Ekonomii
  • Wstęp. Ekonomia, jako nauka. Makroekonomia, kluczowe zagadnienia makroekonomiczne.
  • Klasyfikacja zobowiązań podatkowych.
  • Bilans handlowy, budżet dług publiczny i deficyt, automatyczne stabiizatory.
  • Pieniądz, jego funkcje i rodzaje.
  • Współczesny system bankowy, bank centralny, stopy, kluczowe pojęcia.
  • Płynność a wypłacalność.
  • Mikroekonomia. Rynek – definicja, rodzaje rynków, pojęcie podaży, popytu i równowagi rynkowej.
  • Modele i struktury rynkowe
   • Konkurencja doskonała
   • Konkurencja monopolistyczna, oligopol oraz monopol
 4. Zarządzanie przedsiębiorstwem, biznes plan
  • Księgowość , a rachunkowość zarządcza
  • Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury)
  • Struktura bilansu i zasady bilansowe
  • Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe
  • Pojęcie kosztu, definicje i kategorie
  • Warianty rachunku wyników, przykłady
  • Magazyny i zasady wyceny rozchodów
  • Koszty według kryteriów zarządczych – przykłady i cele
  • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • Analiza wskaźnikowa. Interpretacja sprawozdań finansowych – przykłady
  • Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników
  • Pojęcie progu rentowności, segmenty działalności, marża w ocenie perspektyw reorganizacji działalności przedsiębiorstwa . Biznes plan a plan naprawczy.
  • Przedmiot regulacji KSH
  • Rodzaje spółek prawa handlowego
  • Omówienie podziału spółek prawa handlowego na spółki osobowe i kapitałowe
  • Spółka cywilna jako umowa prawa cywilnego
  • Podstawa działania spółek handlowych
  • Osobowość prawna spółek
  • Odpowiedzialność za spółkę w organizacji
  • Spółka jawna – charakterystyka
  • Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej
  • Umowa spółki jawnej
  • Stosunek spółki jawnej do osób trzecich
  • Stosunki wewnętrzne wspólników spółki jawnej
  • Rozwiązanie spółki jawnej i jej likwidacja
  • Spółka partnerska i jej charakterystyka
  • Umowa spółki partnerskiej
  • Stosunek spółki partnerskiej do osób trzecich
  • Spółka komandytowa – charakterystyka
  • Umowa spółki komandytowej
  • Stosunek spółki komandytowej do osób trzecich
  • Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej
  • Spółka komandytowo-akcyjna- charakterystyka
  • Statut spółki komandytowo-akcyjnej
  • Spółki kapitałowe
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka
  • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  • Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Struktura wewnętrzna spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  • Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Odpowiedzialność członków Zarządu
  • Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Stosunki wewnętrzne w spółce akcyjnej
  • Organy spółki akcyjnej
  • Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej
  • Porównanie spółek prawa handlowego
  • Przekształcenie spółek
  • Rodzaje papierów wartościowych

Na zakończenie kursu omawiane są zadania testowe oraz problemowe, które Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło po ostatnio przeprowadzonym egzaminie.